Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Afdeling Tweewielerbedrijven zijn tot stand
gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de SER
Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en treden in werking per 1 september 2006. Ze zijn
per 1 januari 2013 aangepast.2
DEFENITIES
ARTIKEL 1 – De aanbieding 3
KOOP EN VERKOOP
ARTIKEL 2 – De overeenkomst 3
ARTIKEL 3 – De inhoud van de overeenkomst 4
ARTIKEL 4 – Prijswijzigingen/stijgingen 4
ARTIKEL 5 – De overschrijding van de leveringstermijn 4
ARTIKEL 6 – Annulering 5
ARTIKEL 7 – Eigendomsvoorbehoud 5
ARTIKEL 8 – Het risico van de tweewieler 5
REPARATIE EN ONDERHOUD
ARTIKEL 9 – Prijsopgave en termijn 6
ARTIKEL 10 – De rekening 6
ARTIKEL 11 – Retentierecht 6
GARANTIE
ARTIKEL 12 – Garantie 7
ARTIKEL 13 – Garantie op tweewielers 7
ARTIKEL 14 – BOVAG reparatie en onderhoudsgarantie 7
ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 15 – Betaling 8
ARTIKEL 16 – Bemiddelingsregeling 9
ARTIKEL 17 – Geschillenregeling 9
ARTIKEL 18 – Afwijkingen 10
ARTIKEL 19 – Verwerking persoonsgegevens 11
ARTIKEL 20 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand 113
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
tweewieler: alle soorten (snor)fietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder
motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet
met zijspan;
de in te kopen tweewieler: een tweewieler die in het kader van de overeenkomst door de
koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of
gebruikte tweewieler dan wel van onderdelen en toebehoren
daarvoor;
de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte
tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor
verkoopt;
de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte
tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-,
herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke
keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen
aangeduid als werkzaamheden;
de reparateur: degene die met betrekking tot een tweewieler en/of onderdelen
en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen
uitvoeren van werkzaamheden;
de garantie: a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op
nieuwe tweewielers, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;
b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs
voor een gebruikte motorfiets/scooter/bromfiets/snorfiets of het
BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte fiets;
c. op werkzaamheden: de BOVAG reparatie- en
onderhoudsgarantie.

KOOP EN VERKOOP

ARTIKEL 1 – De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en
is- indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij
aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien
deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding
door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen
termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht,
mits de tweewieler onverkocht is gebleven.

ARTIKEL 2 – De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een
schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken
van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst
echter niet nietig. 4

ARTIKEL 3 – De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
 de omschrijving van de tweewieler en de eventueel in te kopen tweewieler, beiden met
eventuele toebehoren;
 de prijs van de tweewieler op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding
of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 de prijs van de eventueel in te kopen tweewieler op het afgesproken moment van de
levering van die tweewieler;
 de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;
 een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als
garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van
deze derde);
 de wijze van betaling.

ARTIKEL 4 – Prijswijzigingen/stijgingen
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege
worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe
als gebruikte tweewielers te allen tijde doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de evengenoemde
wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of
importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van
tweewielers worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging
het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs
door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient
binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

ARTIKEL 5 – De overschrijding van de leveringstermijn

1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de tweewieler kan de
koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen een
termijn van drie weken de tweewieler nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij voorkeur per brief ontbonden te
verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de
verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet
worden doorberekend.
2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van
de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden
schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn van de
tweewieler heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst per brief ontbonden te verklaren en/of vergoeding te
verlangen van de geleden schade.
3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de
kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te
ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is
overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben
partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling
dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen
leveren.5
4. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht
met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te
ontbinden.

ARTIKEL 6 – Annulering
De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan
alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze
overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om
binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de
annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de
geannuleerde tweewieler, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst een lager
percentage overeenkomen.
Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het
recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst
verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting
van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 15
van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is
overeengekomen.
De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een tweewieler in het kader van de
overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler (dan wel van
onderdelen en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan de verkoper verkoopt, indien de
in te kopen tweewieler door de koper aan de verkoper is geleverd.

ARTIKEL 7 – Eigendomsvoorbehoud
De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op
grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de
wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler,
alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten.
De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden.
De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder
van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken,
die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht
met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 8 – Het risico van de tweewieler
De tweewieler is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de
verkoper. De eventueel in te kopen tweewieler wordt pas eigendom van de verkoper zodra de
feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de tweewieler in zijn geheel is
betaald. Deze betaling kan geschieden middels verrekening met de koopprijs van de
aangeschafte tweewieler. Tot dat tijdstip is de in te kopen tweewieler voor rekening en risico
van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van
onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als
gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.6

REPARATIE EN ONDERHOUD

ARTIKEL 9 – Prijsopgave en termijn
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de
prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of electronisch vastgelegd. De
opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een
vaste prijs en/of termijn overeenkomen.
Indien het reparatiebedrag van een fiets het bedrag van € 20,- overstijgt en tevens met meer
dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact
met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
Indien h